General Terms & Conditions

Version 0.6      This page was last modified on May 4, 2020


English Version   -   Nederlandse Versie   -   Version Française


 Terms & Conditions

 

GENERAL

Art. 1 : These general terms and conditions apply to every sale-purchase agreement by a visitor to this website, hereinafter referred to as "customer", concluded with Move! Organizational Learning BVBA, Bankstraat 27, 3000 Leuven, company number BE 0865 713 716. These general terms and conditions always prevail over all different terms and conditions of the customer. Additional terms and conditions of the customer are excluded, except if these have been accepted by us in writing and explicitly beforehand.

ORDER VALIDITY

Art. 2 : An agreement is valid when the order is electronically forwarded by clicking on the "Confirm Order" hyperlink or by sending an email containing an order.

LIABILITY

Art. 3 : Despite the fact that our Toolkit, E-books and online support services are developed with care, it is possible that it does not fully correspond with your wishes or needs. In this case, we reject any liability towards us and we would like to point out that you bear the full responsibility for the use of the toolkit or the online services.

DISPOSAL LAW

Art. 4 : The conditions and processes to return your purchases are detailed in our RETURN POLICY. From the nature of electronic download links or online support services, it follows that these can not be returned, as a result of which you, in accordance with art. 80 §4, 2 ° Law on commercial practices and consumer information do not have a right of cancellation. Every purchase-sale of the PDF files is therefore final from the conclusion of the agreement and not subject to any reflection period. (for the physical toolkits, the right of withdrawal and the return right will remain in full force, as stated in our return policy)

PAYMENT

Art. 5 : Payment is always in advance and via bank transfer. Each order is immediately payable at the time of conclusion of the agreement. In case of payment by bank transfer you will receive the ordered products only after receipt of the amount due. For the online support services, Move! will contact you to plan the service before you pay via banktransfer. Once the online support service is payed, the agreed date is blocked and the customer cannot cancell, withdraw nor ask for a refund. In mutual agreement the date can be resheduled if necessary.

PERFORMANCE

Art. 6 : The delivery of your order is normally done almost immediately after confirmation of the payment by bank transfer. However, any delay in the execution does not give rise to any claim for compensation. In case of payment by bank transfer the delivery of the ordered products takes place within 14 days after crediting our account. In this case, too, some delay in the execution does not entitle you to compensation.  If for any reason out of our control, we cannot deliver within a reasonable delay (max 1 month) we will reimburse our customer in full.

DISPUTES

Art. 7 : All disputes arising from this agreement are governed by Belgian law. The District Court of Leuven has jurisdiction for all disputes arising from this agreement.

BINDING

Art. 8 : With every electronic (on line) order of products, the customer explicitly declares to be in agreement with these general terms and conditions by checking the "General Terms and Conditions" checkbox. Since an electronic order without this approval is technically impossible, subject to fraud, these conditions are always binding for the customer.

 

Privacy Policy 

 

Go to Privacy Policy

 

Return Policy

We do our best to serve our customers and hope you are satisfied with our products and services.  In case you are not satisfied and want to cancel the purchase, the following rules apply :

You have the right to cancel and return your order (for fysical products) within 14 days, for any reason and with no justification.

In that case, please let us know by e-mail that you will cancel your purchase (make sure you add following info in the mail : name, address, orderinfo, amount,.. and attach the ordermail and the bill to your cancellation email).

Please return the delivered goods, well packaged to:

Move! Organizational Learning BVBA
Bankstraat 27, B-3000 Leuven
Belgium

The return shipment is at the expense of the customer. After receiving the return shipment, you will receive full refund of your order within 14 days (on the same bank account with which you originally paid the order)

ATTENTION:
The digital downloads fall outside the right of withdrawal due to their nature. By accepting the conditions you agree as a customer that there is no legal time for reflection on these services.

The purchase of online support services, will only be 'final' after having agreed upon a date for those services and payment by banktransfer. After that payment, you cannot withdraw or ask for refunds. You can however, in mutual agreement, reshedule the date (within a reasonable timeframe, maximum one month after the initial date agreed upon).

 

 
Algemene Voorwaarden

 

ALGEMEEN

Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Move! Organizational Learning BVBW, Bankstraat 27, 3000 Leuven, ondernemersnummer BE 0865 713 716. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING

Art. 2 : Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Confirm Order”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID

Art. 3 : Niettegenstaande onze producten en services met zorg werden ontwikkeld, toch zou het kunnen dat die niet helemaal overeenkomen met uw wensen of noden. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van de tools of services.

VERZAKINGSRECHT

Art. 4 : Zie de retourvoorwaarden. Uit de aard van de verkochte elektronische link naar de Toolkit en de online support services, volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop van de PDF bestanden is derhalve vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.  (voor de fysieke toolkits blijft het verzakingsrecht en het retourrecht volledig van kracht, zoals vermeld in de retourvoorwaarden)

BETALING

Art. 5 : Betaling gebeurt steeds vooraf en via bankoverschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som. Voor de online support services geldt dat wij u na de electronische aankoop zullen contacteren om een datum voor de 'online' services vast te leggen. Die afspraak wordt na betaling via banktransfer definitief. De service kan daarna niet meer worden geannulleerd. Wel kan in onderling overleg de datum nog worden gewijzigd (binnen redelijke termijn van maximum 1 maand van de oorspronkelijke datum).

UITVOERING

Art. 6 : De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de 14 dagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN

Art. 7 : Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

BINDING

Art. 8 : Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Algemene Voorwaarden". Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Gegevensverwerking & Private Levenssfeer

 

 Naar Privacy Policy

 

Annuleren & Terugzenden

 

Wij doen er alles aan om u van dienst te zijn, en hopen dan ook dat u tevreden bent van onze producten en services.  Maar als u niet tevreden zou zijn en u uw aankoop alsnog wil annuleren en retourneren dan kan dat als volgt :

U hebt een termijn van 14 dagen, vanaf de levering van het product, om af te zien van de online aankoop en het product terug te sturen.

Gelieve in dat geval ons per e-mail te laten weten dat u van uw aankoop afziet (voeg volgende informatie toe : naam, address, bestelling en factuur info).  Gelieve ook de betreffende factuur als bijlage bij uw mail te voegen (factuur die u van ons elektronisch hebt ontvangen).

Gelieve de geleverde goederen, goed verpakt terug te sturen naar :

Move! Organizational Learning BVBA
Bankstraat 27, B-3000 Leuven
België

De retourzending is op kosten van de klant. Na ontvangst van de retourzending, zal u binnen de 14 dagen volledige terugbetaling van uw bestelling ontvangen (op dezelfde bankrekening waarmee u de bestelling oorspronkelijk had betaald)


OPGELET :

De digitale downloads en online services vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt u als klant ermee in dat er voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.

 

Conditions Générales

GÉNÉRAL

Art. 1 : Les présentes conditions générales s'appliquent à tout contrat de vente-achat par un visiteur de ce site, ci-après dénommé "client", conclu avec Move! Organizational Learning BVBA, Bankstraat 27, 3000 Leuven, numéro d'entreprise BE 0865 713 716. Les présentes conditions générales prévalent toujours sur les différentes conditions générales du client. Les termes et conditions supplémentaires du client sont exclus, sauf si ceux-ci ont été acceptés par écrit et explicitement à l'avance.

VALIDITÉ DE L'ORDRE

Art. 2 : Un accord est valable lorsque la commande est transmise électroniquement en cliquant sur le lien hypertexte «Confirmer la commande» ou en envoyant un email contenant une commande.

RESPONSABILITÉ

Art. 3 : Malgré le fait que no produits et services ont été développés avec soin, il est possible qu'ils ne correspondent pas entièrement à vos souhaits ou vos besoins. Dans ce cas, nous rejetons toute responsabilité envers nous et nous tenons à souligner que vous portez l'entière responsabilité de l'utilisation de nos produits et services.

DROIT DE RETRACTION

Art. 4 : Voir la "return policy" (annulation). De la nature du lien électronique (documents PDF) ou du support en ligne (coaching, consultance et intervision) vendu, il s'ensuit que ceux-ci ne peuvent pas être retournés, à la suite de laquelle vous, conformément à l'art. 80 §4, 2 ° La loi sur les pratiques commerciales et l'information du consommateur ne dispose pas d'un droit de rétractation. Chaque achat-vente des fichiers PDF ou l'achat de support en ligne est donc définitif à compter de la conclusion de l'accord et ne fait l'objet d'aucune période de réflexion. (Pour les boîtes à outils physiques (copie papier), le droit de rétractation et le droit de retour resteront en vigueur, comme indiqué dans la "return policy")

PAIEMENT

Art. 5 : Le paiement est toujours en avance et par virement bancaire. Chaque commande est immédiatement payable au moment de la conclusion du contrat. En cas de paiement par virement bancaire, vous recevrez les produits commandés uniquement après réception du montant dû. Le payment du support online se fera par virement bancaire uniquement après que Move! vous a contacter pour fixer la date du service (coaching, consultance ou intervision en ligne). A ce moment l'achât devient definitive sant droit de rétraction.

PERFORMANCE

Art. 6 : L'exécution de l'accord (livraison de votre commande) est normalement effectuée presque immédiatement après la confirmation du paiement par virement bancaire. Cependant, tout retard dans l'exécution ne donne lieu à aucune demande d'indemnisation. En cas de paiement par virement bancaire, la livraison des produits commandés a lieu dans les 14 jours après avoir crédité notre compte. Dans ce cas aussi, un retard dans l'exécution ne vous donne pas droit à une compensation. Si pour une raison quelconque hors de notre contrôle, nous ne pouvons pas livrer dans un délai raisonnable (max 1 mois), nous rembourserons notre client dans son intégralité.

DISPUTES

Art. 7 : Tous les litiges découlant de cet accord sont régis par la loi belge. Le tribunal de Leuven a compétence pour tous les litiges découlant de cet accord.

ENGAGEMENT

Art. 8 : Pour chaque commande 'on line' (en ligne), le client déclare explicitement être en accord avec les présentes conditions générales en cochant la case «Conditions générales». Puisqu'une commande électronique sans cette approbation est techniquement impossible, sujette à la fraude, ces conditions sont toujours contraignantes pour le client.

Gestion de Données et Protection de la vie Privée
 
 

 

Retour et Annulation

Nous faisons de notre mieux pour servir nos clients et espérons que vous êtes satisfait de votre boîte à outils "Switch it On". Dans le cas où vous n'êtes pas satisfait et que vous souhaitez annuler l'achat, les règles suivantes s'appliquent:

Vous pouvez, pour une période de 14 jours à compter de la livraison du produit, renoncer à l'achat en ligne et retourner le produit.

Dans ce cas, s'il vous plaît laissez-nous savoir par e-mail que vous allez annuler votre achat (info necessaire : nom, address, contenu de l'achat, numéro de facture) Veuillez nous envoyer en annexe la facture concernée.

S'il vous plaît retourner la marchandise livrée, bien emballé à:Move! Organizational Learning BVBA

Bankstraat 27, B-3000 Leuven

BelgiqueL'expédition de retour est à la charge du client. Après réception des produits retournés, vous recevrez un remboursement complet de votre commande dans les 14 jours (sur le même compte bancaire avec lequel vous avez payé la commande à l'origine)

ATTENTION :

Les téléchargements de pdf et le support en ligne (coaching, consultation et intervision en ligne) tombent en dehors du droit de rétractation en raison de leur nature. En acceptant les conditions, vous acceptez, en tant que client, qu'il n'y a pas de délai légal pour ces services.Conditions Générales

Privacy Policy

Version 0.6.      This page was last modified on Oct. 17, 2019

Pour la version en Français, voir en bas

Voor het Nederlands, scroll naar beneden


Privacy Policy 

 

We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what information we collect when you use our websites, why we collect this data and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the Websites & Apps managed by Move! Organizational Learning.

This policy covers the use of cookies that support your user experience on our sites, as well as the use and protection of your data you share with us when you use the contact forms on the websites/apps or when you log in on private parts of (some) of our websites or on our webshop.

You should be aware that Move! is not responsible for the privacy policy of other sites and sources.

By using our websites/apps you accept this privacy policy.

Move! respects the privacy of all users and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Use of our services

We do not keep records of (guest)users on our websites.  Only if you send us an email via the contact forms on our websites or you create an account (and log in) to access some information or the webshop you share information with us that is stored. This data is used to perform the service. The data is stored on Move's own secure servers or that of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.

Communication

When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. We only ask you for personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions or order and answer your requests. The data is stored on Move's own secure servers or that of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.

Cookies

We limit voluntarily the use of tracking cookies and do not use any data for web mailing, advertising, etc... We do use some cookies to offer you certain functionalities on our websites such as social media links, embedded YouTube films, etc... We also offer the 'on web chat' service on some of our sites, that enables you to contact us 'online' easily.  In order for this service to function 'onWebChat' uses cookies on our website.  When you visit our website we ask you to accept or decline the use of these cookies.  More specific info on these cookies you can find here.  When you create an account and/or place an order on our Webshop we use cookies to enable these functions (and with no other purpose).  We ask you to consent with the use of these cookies or otherwise not continue the use of our websites.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have obtained your consent in advance.

Third parties

The information will not be shared with third parties. (except for the accepted third party cookies)

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Choices for personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is provided to us at the moment.  These request and all other questions regarding the handling of personal data can be addressed to :

 

Move! Organizational Learning BVBA
Bankstraat 27, 3000 Leuven
Tel : +32 497 91 93 63

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Privacy Beleid 


Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, wat we met die data doen (en niet) en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy Beleid is van toepassing voor alle websites/apps, eigendom en onder beheer van Move! Organizational Learning

U dient zich ervan bewust te zijn dat Move! niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Move!  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wij houden geen gegevens bij van gast users op onze websites/apps. Enkel als u ons via de contact formulieren van de websites een mail stuurt voor informatie of als u een account aanmaakt (en inlogt) om bijvoorbeeld onze webshop te gebruiken, deelt u privacy gegevens met ons. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het verzoek of de aankoop te kunnen uitvoeren en u in verband daarmee te kunnen contacteren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Move! of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij vragen enkel naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Move! of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

We beperken vrijwillig het gebruik van tracking cookies en gebruiken geen gegevens voor web mailing, advertenties, enz. Wij gebruiken wel een aantal third party cookies om bepaalde functionaliteiten op de website aan te bieden zoals social media access, embedded YouTube filmpjes, enz...We voorzien ook de 'on web chat'-service waarmee u gemakkelijk online contact met ons kunt opnemen. Om deze service te laten werken, gebruikt 'onWebChat' cookies op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, vragen wij u om het gebruik van deze cookies te accepteren of te weigeren. Meer specifieke informatie over deze cookies kunt u hier vinden. Wanneer u een account aanmaakt en / of een bestelling plaatst in onze Webshop gebruiken wij cookies om deze functies mogelijk te maken (en zonder ander doel).

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld (behalve dan via de third party cookies zoals hierboven beschreven). 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.  Verzoeken daartoe of alle andere vragen in verband met verwerking van persoonlijke gegevens kunnen gericht worden aan :

 

Move! Organizational Learning BVBA
Bankstraat 27, 3000 Leuven
Tel : +32 497 91 93 63

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

 

Notre Politique de traitement d'information privé 

 

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considérons donc qu'il est de notre responsabilité de protéger votre vie privée. Sur cette page, nous vous informerons des informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos sites Web, des raisons pour lesquelles nous collectons ces données et de la manière dont nous améliorons votre expérience utilisateur. De cette façon, vous comprenez exactement comment nous travaillons.


Cette politique de confidentialité s'applique aux sites internet et Apps de Move ! Organizational Learning.

 

Vous devriez être conscient que Move! n'est pas responsable de la politique de confidentialité d'autres sites et sources. En utilisant ce site, vous acceptez la politique de confidentialité.
Move! respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et veille à ce que les informations personnelles que vous fournissez soient traitées de manière confidentielle.

 

Utilisation de nos services

Nous ne partageons pas les données des utilisateurs de nos sites Web / Apps. Seulement si vous nous envoyez un email via les sites Web pour plus d'informations ou si vous créez un ‘account’ pour par example passez une commande sur la boutique en ligne, vous partagez des informations de confidentialité avec nous. Ces données sont uniquement utilisées pour effectuer le service. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Move! ou celle d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations personnelles que nous possédons.

Communication

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d'autres messages, nous pouvons conserver ces messages. Nous vous demandons uniquement ces détails personnels qui sont pertinents à la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Move! ou celle d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations personnelles que nous possédons.

Cookies

Nous limitons volontairement l'utilisation des 'tracking cookies' et n'utilisons pas de données pour le webmailing, la publicité, etc ... Nous utilisons certains cookies de parties tiers pour vous offrir des fonctionalités comme : embedded Youtube films, des acces aux media sociaux, etc.. Nous offrons également le service "on web chat" qui vous permet de nous contacter facilement en ligne. Pour que ce service fonctionne, onWebChat utilise des cookies sur notre site Web. Lorsque vous visitez notre site Web, nous vous demandons d'accepter ou de refuser l'utilisation de ces cookies. Plus d'informations spécifiques sur ces cookies, vous pouvez trouver ici. Lorsque vous créez un compte et / ou passez une commande sur notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies pour activer ces fonctions (et dans aucun autre but).

Buts

Nous ne collectons ni n'utilisons d'informations à d'autres fins que celles décrites dans la présente Politique de confidentialité, sauf si nous avons préalablement obtenu votre consentement.

Tiers

L'information n'est pas partagée avec des tiers (sauf a travers des cookies tiers comme indiqué en dessus).

Changements

Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ces sites. Toute modification de ce site peut entraîner des modifications de cette déclaration de confidentialité. Il est donc conseillé de consulter cette déclaration de confidentialité régulièrement. Nous vérifions régulièrement si nous respectons cette politique de confidentialité.

Choix pour les données personnelles

Nous offrons à toutes les visiteuses et tous les visiteurs la possibilité d'afficher, de modifier ou de supprimer toutes les informations personnelles qui nous sont fournies en ce moment.  Pour ce type de demande ou si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter :

 

Move! Organizational Learning BVBA
Bankstraat 27, 3000 Leuven
Tel : +32 497 91 93 63

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

 

25 petits pas vers une organisation apprenante fronFR

 

Switch it On est une boîte à outils composée de 25 outils pratiques destinés au développement et apprentissage organisationnel.  Les outils peuvent être utilisés dans la relation managériale, le travail en équipe et des processus organisationnels avec différentes parties prenantes concernées. Tous les outils de travail sont conçus pour contribuer d'une manière ou d'une autre à développer une culture d'apprentissage dans votre organisation, un déclencheur pour l'innovation, l'inclusion et le leadership partagé.
Les outils et les méthodes appliquées sont simples et on ne doit pas être un 'facilitateur' professionnel.  Ils n'ont pas la vocation d'une refonte culturelle complète, mais produisent néanmoins un certain effet de levier sur l'apprentissage organisationnel, le dialogue constructif, l'innovation et le changement. La boîte à outils peut être utilisée pour soutenir toutes sortes d'activités dans votre organisation: teambuilding, réseaux d'apprentissage, entretien fonctionnel, réunions de projet, etc ...
La boîte à outils peut être utilisé par des professionnels, des chefs d'équipe ainsi que des responsables OD / RH désireux de l'utiliser à l'échelle de l'entreprise.

Nous offrons la boîte à outils en trois formats:

Une version Copie Papier
La version en ligne au format PDF, pour usage personnel
Licences permettant aux organisations de distribuer les outils sur leur intranet et réseaux sociaux internes
La licence porte sur la distribution à l'échelle de l'organisation ou bien sur la personnalisation complète de la boîte à outils avec des choix sur mesure dans le contenu,
l'intégration des outils de l'entreprise, la mise en page, l'image de l'entreprise, logo, langues, etc ...
Pour vous aider à personnaliser les outils et la boîte à outils, Move! offre un soutien à la conception et un conseil a l'usage des outils.

'Switch it On' est disponible en ANGLAIS, NEERLANDAIS et en FRANÇAIS. 

Alors, qu'attendons-nous ... "SWITCH LEARNING ON"